Editorial Policies

Focus and Scope

AUC Studia Territorialia is a leading peer-reviewed academic journal in the Czech Republic focusing on Area Studies. It covers history, social, political, and economic affairs of the nations of North America, Europe, and post-Soviet Eurasia in the twentieth and twenty-first centuries. The journal was founded in 2001.

Between 2001 and 2008, the journal appeared irregularly. Between 2009 and 2015, it was published quarterly, and since 2016, it has been published bi-annually.

The journal publishes scholarly articles, reviews, and reports on new books, conferences or current research. Both senior scholars and junior researchers are invited to submit contributions for publication in AUC Studia Territorialia. The journal considers unpublished manuscripts only, written in English or Czech. All submitted articles are subject to double-blind peer review. 

The acronym AUC refers to the fact that the journal is part of the publication series Acta Universitatis Carolinae. The journal is published in Prague by the Charles University’s Karolinum Press. It is issued on behalf of the Institute of International Studies at the Faculty of Social Sciences.

 

Section Policies

Editorial

Unchecked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Articles

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Discussion

Checked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Reviews

Checked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Reports

Checked Open Submissions Checked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Complete issue

Unchecked Open Submissions Unchecked Indexed Unchecked Peer Reviewed
 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Ethics and Malpractice Statement

1. The journal Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia adheres to the basic principles of ethics and publication practices as elaborated by the Committee on Publication Ethics (COPE). The principles listed below are only an excerpt from the COPE principles. In case of any doubt, or of any unusual situation that exceeds the capabilities of the editorial board, the board will refer to the COPE principles.

2. The editorial board of the journal shall, without exception:
a) support an active, open and transparent approach to the ethics of editorial work;
b) ensure a correct and unbiased treatment of authors, beginning with the acceptance of a manuscript, through its review, to its final production, including any eventual corrections to the published text;
c) to the extent possible, provide authors with professional advice and assistance in connection with the acceptance and production of a submitted text;
d) commit to the prompt investigation, in accordance with the basic principles of the ethics of research work, of any suspicion of unethical conduct.

3. Authors shall:
a) ensure that every submitted text is an original and unique intellectual work with respect to the intent, conduct and publication of the research;
b) ensure that every submitted text adheres to the fundamentals of proper work with data, including its collection, processing and citation, in accordance with the usual binding norms of the field;
c) ensure that authorship is clearly identified with respect to every author’s true contribution to the creation of the work;
d) ensure that they are informed, that is, confirm that he or she is familiar with the editorial board’s principles and commits to respect them;
e) duly inform the editorial board if any doubt about the ethics of publication or any violation of its principles arises.

4. Reviewers shall:
a) strictly preserve the anonymity of the review process;
b) report any possible conflict of interest and recuse themselves from the review process if a conflict of interest arises;
c) strictly maintain a professional approach and recuse themselves from the review process in cases where the reviewer is not able to guarantee an unbiased and correct evaluation;
d) duly inform the editorial board in case of any doubt of a breach of ethics or other serious matters, providing a description of the problem.

5. The journal is published thanks to the institutional support of the Institute of International Studies of the Faculty of Social Sciences, Charles University and the Karolinum Press. The journal charges no fees in connection with the acceptance, review or production of a submitted text.


ZÁSADY PUBLIKAČNÍ A VÝZKUMNÉ ETIKY

1. Časopis Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia se hlásí k základním principům etiky výzkumné práce a publikační praxe tak, jak jsou rozvedeny v rámci Committee on Publication Ethics (COPE). Níže uvedené principy představují pouze výběr z praxe COPE. V případě jakýchkoli pochybností, jakož i ve všech nestandardních situacích, které přesahují možnosti redakční rady, redakce odkazuje na zásady COPE.

2. Redakce časopisu bez jakýchkoliv výhrad
a) podporuje aktivní, otevřený a transparentní přístup k etice redakční práce;
b) zaručuje korektní a nezaujatý přístup redakčního týmu k autorům, počínaje přijetím rukopisu přes jeho posouzení a zpracování až po konečné vydání, a to včetně eventuálních oprav již vydaného textu;
c) poskytuje autorům v rámci svých kapacitních možností profesionální poradenství a asistenci v souvislosti s přijetím, zpracováním a vydáním zaslaného textu;
d) zavazuje se, že vznikne-li podezření z možného neetického jednání, nechá celou záležitost neodkladně prošetřit v souladu se základními principy etiky výzkumné práce.

3. Od autorů se vyžaduje
a) přístup založený na originalitě, tj. každý zaslaný text je z hlediska záměru výzkumu, jeho provedení i publikačního uplatnění původním a jedinečným intelektuálním dílem;
b) přístup založený na korektnosti, tj. každý zaslaný text dodržuje zásady korektní práce s daty, včetně jejich sběru, zpracování, citování a autorizace, v souladu s obecně závaznými normami oboru;
c) přístup založený na explicitně přiznaném autorství, tj. každý autor je uveden podle skutečného podílu na vytvoření díla;
d) přístup založený na informovanosti, tj. každý autor postoupením svého textu redakci potvrzuje, že se seznámil s redakčními zásadami, a zavazuje se k jejich dodržování;
e) neprodlené informování redakce v případě jakýchkoli pochybností stran publikační etiky či porušení těchto zásad.

4. Od recenzentů se vyžaduje
a) striktní zachovávání anonymity recenzního řízení;
b) vyjádření ohledně možného střetu zájmů a též odstoupení od recenzního řízení, měla-li by taková situace nastat;
c) striktní dodržování profesionálního přístupu a odstoupení od recenzního řízení v případě, že recenzent není schopen zaručit vyhotovení věcně a odborně korektního posudku;
d) neodkladné informování redakční rady s popisem problému v případě jakýchkoli pochybností či jiných závažných zjištění ohledně posuzovaného rukopisu.

5. Časopis vychází díky institucionální podpoře Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a nakladatelství Karolinum. V souvislosti s přijetím, posouzením, zpracováním či vydáním zaslaného textu časopis nevybírá žádné poplatky.

 

Journal Archiving

The journal Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia uses Portico for the long-term preservation of the journal's digital content.